Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA dotycząca inwentaryzacji indywidualnych źródeł ogrzewania na terenie Gminy Brzeszcze

UWAGA!!! ANKIETA DOTYCZY TYLKO BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

Kontakt: Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, Wydział Środowiska tel. 32 772-85-57
Kontakt do firmy prowadzącej inwentaryzację: Eko-Team Konsulting Agnieszka Chylak tel. 513-100-869
1. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko
Adres
Adres cd.
Miasto
Kod pocztowy
Adres e-mail
Numer telefonu
2. TYTUŁ PRAWNY DO BUDYNKU, KTÓREGO DOTYCZY ANKIETA
właściciel
współwłaściciel
inne (jakie?)
3. RODZAJ BUDYNKU
jednolokalowy
wielolokalowy
4. PRZEZNACZENIE BUDYNKU
mieszkalny
mieszkalno-usuługowy
usługowy
użyteczności publicznej
przemysłowy
pustostan
5. DANE BUDYNKU
Rok budowy
Powierzchnia ogrzewana zajmowanego budynku/lokalu (m2)
Kubatura ogrzewana (m3) (powierzchnia ogrzewania x średnia wysokość pomieszczeń)
6. RODZAJ OGRZEWANIA STOSOWANEGO AKTUALNIE W BUDYNKU/LOKALU (możliwość wielokrotnego wyboru)
taknie
indywidualny piec C.O.
piec kaflowy
koza (na węgiel/drewno)
kominek
trzon kuchenny
ogrzewania gazowe
ogrzewanie elektryczne
ogrzewanie olejowe
miejska sieć ciepłownicza
OZE odnawialne źródła energii
brak
inne
7. KOCIOŁ INDYWIDUALNY NA PALIWO STAŁE
zasilany ręcznie, kocioł pozaklasowy
zasilany ręcznie, kocioł - klasa 3
zasilany ręcznie, kocioł - klasa 4
zasilany ręcznie, kocioł - klasa 5
zasilany ręcznie, kocioł ecodesign
zasilany automatycznie, kocioł pozaklasowy
zasilany automatycznie, kocioł - klasa 3
zasilany automatycznie, kocioł - klasa 4
zasilany automatycznie, kocioł - klasa 5
zasilany automatycznie, kocioł ecodesign
nie dotyczy
8. KOCIOŁ INDYWIDUALNY NA PALIWO STAŁE
ilośc sztuk
moc
nie dotyczy
9. WIEK KOTŁA NA PALIWO STAŁE
do 5 lat
od 5 do 10 lat
powyżej 10 lat
nie dotyczy
10. SPRAWNOŚĆ CIEPLNA (stosunek mocy otrzymanej w danym urządzeniu do mocy w to urządzenie włożonej)
W przypadku nieposiadania poniższych źródeł proszę zaznaczyć "nie dotyczy"
powyżej 80%poniżej 80%wyposażony w urządzenie redukujące emisjęspełniający wymagania projektunie wiemnie dotyczy
piec kaflowy
koza
kominek
trzon kuchenny
11. WIEK KAŻDEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
Proszę zaznaczyć w przypadku posiadania poniższych źródeł ciepła
do 5 latod 5 do 10 latpowyżej 10 lat
piec kaflowy
koza
kominek
trzon kuchenny
12. RODZAJ I ILOŚĆ STOSOWANEGO PALIWA STAŁEGO W CIĄGU ROKU (średnie zużycie)
węgiel (ton)
ekogroszek (ton)
biomasa/drewno (m3)
inne (jakie)
13. DANE O PLANOWANEJ WYMIANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Na jakie źródło ciepła planuje Pan/Pani wymienić obecne źródło ciepła?
piec węglowy 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012, spełniający wymagania ekoprojektu
piec gazowy w tym kocioł wyższej generacji
nie planuję, posiadam źródło ciepła zgodne z wymaganiami Uchwały Antysmogowej na rok 2027
inny (jaki?)
14. ROK PLANOWANEJ WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA
15. CZY W BUDYNKU PLANOWANE SĄ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII?
taknie
kolektory słoneczne
fotowoltaika
pompa ciepła
inne
16. CZY W BUDYNKU WYKORZYSTYWANA JEST ODNAWIALNA ENERGIA?
taknie
kolektory słoneczne
fotowoltaika
pompy ciepła
17. CZY W BUDYNKU PRZEPROWADZONA ZOSTAŁA TERMOMODERNIZACJA?
taknie
ocieplenie ścian
ocieplenie dachu
ocielenie stropu
wymiana okien
wymiana drzwi
18. POWIERZCHNIA OCIEPLONA (m2)
ściany
dach
strop
19. CZY W BUDYNKU PLANOWANA JEST TERMOMODERNIZACJA?
taknie
ocieplenie ścian
ocieplenie dachu
ocielenie stropu
wymiana okien
wymiana drzwi
20. POWIERZCHNIA PLANOWANA DO OCIEPLENIA (m2)
ściany
dach
strop
UWAGA:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Brzeszcz z siedzibą przy ul. Kościelnej 4, 32-620 Brzeszcze.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez e-mail: [email protected]
Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wprowadzania danych do bazy inwentaryzacyjnej ogrzewania budynków w Małopolsce. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) lub innych szczegółowych przepisach prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
21. ZGODA RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wprowadzenia danych do bazy inwentaryzacji budynków w Małopolsce zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)

miejscowość, data, imię i nazwisko

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY !


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance